مزایده خودرو پیکان وانت - آگهی 50865

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462753500061
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

                                     آگهی مزایده و فروش اموال منقول

اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود در نظر دارد در پرونده کلاسه 970860  اجرایی له آقای داود باقی علیه آقای مهدی عجم با توجه به عدم تادیه مبلغ  64585080    ریال بابت محکوم به ، به میزان مبلغ 11572000  ریال در حق محکوم له به آدرس پارکینگ رستمی با مشخصات ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند کارشناس مربوطه مشخصات و قیمت آن را به شرح ذ یل اعلام نمودند.

1- خودرو پیکان وانت به شماره شهربانی 96-746ج 89  به قیمت 265000000  ریال 

با این عناوین ارزش لوازم فوق با در نظر گرفتن شرایط لوزام مذکور قیمت پایه طبق نظر کارشناسی به مبلغ 265000000  ریال معادل  دویست و شصت و پنج میلیون تومان تعیین می گردد.

لذا طالبین می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده جهت ملاحظه اموال مذکور به این اجرا مراجعه نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی آغاز شده و حضوری می باشد هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب خواهد شد که می بایست ده درصد ثمن مزایده را نقدا قبل از شروع مزایده پرداخت و الباقی ثمن را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری مزایده پرداخت نماید و پس از پرداخت کل مبلغ و تشریفات قانونی نسبت به نقل و انتقال اموال مربوطه اقدام خواهد شد هرگونه هرگونه هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد چنانچه برنده مزایده در موعد مقرر الباقی ثمن مزایده را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.

مکان مزایده :دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شاهرود( مستقر در دادگستری )

زمان مزایده روز سه شنبه مورخ 1398/07/30    ساعت8/30الی 9صبح

مدیر شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود-معصومه حاج اسماعیلیان

استان سمنان - شاهرود - خیابان تهران -دادگستری شهرستان شاهرود- کد پستی : 3619651357 تلفن 339350-52-53-54 (کد0273)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی