مزایده خودروی سواری پژو GLXI 405 مدل 1388 - آگهی 50862

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523600086
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه ششم اجرای احکام مدنی (ویژه خانواده) دادگستری شهرستان تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهـی مـزایده امـوال منقـول (نوبـت  اول )

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 980450 ج م 6  لـه خانم نیکو بهرام قناد  فرزند غلامحسین با وکالت آقای سعید رادپور بارنجی  و بر علیه آقای پیام سعادت جو فرزند علی اصغر  بخواسته  400  قطعه سکه تمام بهار آزادی ( 100 قطعه عندالمطالبه و 300 قطعه عندالاستطاعه ) از بابت مهریه و مبلغ 333500  ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ  1000000 ریال از بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و مبلغ  5% محکوم به  از بابت نیم عشردولتی درحق صندوق دولـت که بعلت عدم پرداخت دین یک دستگاه خودروی سواری پژو جی ال ایکس آی  متعلق به محکوم علیه با مشخصات زیر توقیف و توسط کارشناس ارزیابـی،که پس از طی مـراحـل قا نونی درتاریخ 1398/08/06  روز دوشنبه ازساعت 11 الی 12 ظهرازطریق مزایده درواحد اجرای احکام مدنی شعبه 6 دادگاه خانواده دادگستری تبریز واقع  در کوی گلکار خیابان بعثت مجتمع قضایی شهید بهشتی ط 3 اتاق 311  بفروش خواهد رسید. مزایده ازمبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ ومابقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود. برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده در صد پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی وعوارض شهرداری وسایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبین می توانند، پنج روز قبل از مزایده از خودرو فوق الذکر به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.

خودروی سواری پژو جی ال ایکس آی 405 دوگانه سوز مدل 1388 به رنگ مشکی  به شماره انتظامی 724 ج 25 ایران 15  به ارزش 360/000/000  ریال می باشد که فروخته خواهد شد.

مدیر شعبه 6 احکـام مـدنی دادگستـری تبـریز- مقدم

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی