مزایده وانت کمپرسی زامیاد، پراید سواری GLXI و پیکان وانت OHV 1600 - آگهی 50857

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده خودرو 
شهرداری چناران در نظر دارد باستناد آئین نامه مالی شهرداری ها و مصوبه شورای اسلامی تعداد سه دستگاه خودرو با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش برساند

 ردیف نوع مدل رنگ مبلع سپرده در مزایده ریال مبلغ پایه ریال
1  وانت کمپرسی زامیاد 93  آبی  31.000.000  602.000.000
 2  پراید سواری GLXI 89  سفید  12.000.000  236.000.000
 3  پیکان وانت OHV 1600 87  سفید  11.000.000  213.000.000

زمان بازدید: از تاریخ 98.7.17 تا 98.7.30 در ساعات 8 صبح الی 14 ظهر پارکینگ خودروهای شهرداری
مهلت و محل اخذ اسناد شرکت در مزایده: در ساعات اداری 98.7.17 تا 98.7.30 اداره خدمات شهری شهرداری
مهلت و محل ارائه قیمت های پیشنهادی: تا پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 98.8.2 اداره حراست شهرداری
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شهرداری چناران
زمان و محل بازگشایی پاکات: در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98.8.4 در محل دفتر شهردار
شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است هزینه چاپ آگهی ها و سایر هزینه های نقل و انتقال به طور مجزا از طریق مورد فروش از برنده مزایده در هنگام تنظیم قرارداد دریافت خواهد شد سایر توضیحات در اسناد مندرج می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی