مزایده سواری هیوندای آزرا 3300 مدل 2008 - آگهی 50849

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460257800007
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

 آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 980021 

به موجب اجرائیه صادره به شماره 9810420228200005 مورخ 1398/1/25 به کلاسه اجرائی 980021 آقای امیرضا طلوعی فرزند مصطفی و خانمها باران طلوعی فرزند مصطفی و شادی بوالحسن فرزند منصور محکوم هستند به پرداخت مبلغ 22.946.276.543ریال بابت محکوم به، به میزان سهم الارث از محل ماترک مرحوم مصطفی طلوعی در حق محکوم له آقای محسن باغ میرانی فرزند جواد  و مبلغ  1.147.313.828  ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در راستای وصول محکوم به حسب تقاضای محکوم له محسن باغ میزانی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 2.700.000.000  ریال کارشناسی و ارزش گذاری گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب  خودرو : 1- مصطفی طلوعی فرزند سهراب  با مالکیت شش دانگ خودرو مذکور

2-محل توقیف خودرو: تهران بلوار ابوذر خیابان مبارز شرقی پلاک 12 طبقه 5 پارکینگ شخصی

3-وضعیت ظاهری سپر عقب راست دارای خسارت- درب جلو چپ و درب عقب راست دارای خط و خش است- سپر جلو از قسمت چپ و سپر عقب دارای خوردگی مختصر و قسمت های فنی و داخلی در حد مدل است

4-مشخصات وسلیه نقلیه برابر سند – نوع سواری –سیستم هیوندای – تیپ آزرا 3300 مدل 2008 رنگ خاکستری متالیک- تعداد سیلندر 6 نوع سوخت بنزینی و شماره موتور G6DB7A068199  و شماره شاسی  KMHFCP8A321743  می باشد

5-مورد مزایده یک دستگاه خودرو سواری مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده 2.700.000.000  ریال (معادل دویست و هفتاد میلیون تومان) تعیین نموده است

مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ روز یک شنبه 19/8/98 از ساعت 13.30 الی 14 صبح در نشانی تهران بلوار ابوذر خیابان مبارز شرقی پلاک 12 طبقه 5 پارکینگ شخصی از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید خودرو موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد./.

 

مدیراجرای احکام شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران- ایرج شکری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی