مزایده یک حلقه لاستیک کارکرده،یکعدد دینام موتور ،دو عدد موتور شناور و.... - آگهی 50839

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461112300133
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بابل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول

اجرای احکام مدنی دادگستری بابل درنظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه اجرائی در پرونده اجرائی کلاسه 980248 تعداد چهار قلم کالا شامل 1- یک حلقه لاستیک کارکرده دست دوم 12 در 22،5 بمبلغ 14.000.000 ریال 2- دو عدد موتور شناور چاه کارکرده بمبلغ 30.000.000 ریال 3- یکعدد دینام موتور 13 اسب برنگ سفید در حال کار بمبلغ 25.000.000 ریال 4- یکعدد دینام موتور 13 اسب برنگ آبی در حال کار بمبلغ 35.000.000 ریال (جمعا" بمبلغ 104.000.000 ریال) متعلق به محکوم علیه آقای حسین حاجی پور را در روز یکشنبه تاریخ 98/8/12 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده بفروش برساند مزایده از قیمت پایه اعلام شده شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ده درصد مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و درصورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.

مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بابل - ولی اله اصغری آردی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی