مزایده دستگاه یخچال ویترینی،دستگاه پهن کن خمیر،ترازوی دیجیتالی و.... - آگهی 50837

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523600085

تاریخ صدور:1398/07/16

شعبه صادر کننده:شعبه ششم اجرای احکام مدنی (ویژه خانواده) دادگستری شهرستان تبریز

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهـی مـزایده امـوال منقـول (نوبـت اول )

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 980730 ج م 6 لـه خانم الهام ریاضی امینی فرزند سعید با وکالت آقای فرداد محمدپورصدیق فرزند صمد و برعلیه آقای یوسف اهن جان فرزند حبیب بپرداخت 110 قطعه سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم لها که بعلت عدم پرداخت اموال منقول متعلق به محکوم علیه با مشخصات زیر توقیف و توسط کارشناس ارزیابـی،که پس از طی مـراحـل قا نونی درتاریخ 1398/08/12 روز یکشنبه ازساعت 11 الی 12 ظهرازطریق مزایده درواحد اجرای احکام مدنی شعبه 6 دادگاه خانواده دادگستری تبریز واقع در کوی گلکار خیابان بعثت مجتمع قضایی شهید بهشتی ط 3 اتاق 311 ط 3 بفروش خواهد رسید. مزایده ازمبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ ومابقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود. برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده در صد پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی وسایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبین می توانند، پنج روز قبل از مزایده از اموال فوق الذکر به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.

1. دستگاه یخچال ویترینی استیل با مارک تکنو به ارزش 40/000/000 ریال

2. ترازوی دیجیتالی با مارک رسالی بظرفیت 40 کیلوگرم به ارزش 3/000/000 ریال

3. دستگاه فر پخت به رنگ قرمز با مشعل و تابلو به ارزش 220/000/000 ریال

4. دستگاه رشته کادایف با جک و مخزن خمیر و میز مربوطه با الکتروموتور گیربکسدار به ارزش 200/000/000 ریال

5. دستگاه پهن کن خمیر باقلوا اتوماتیک تمام استیل با کنویر و الکتروموتور گیربکسدار با سه عدد سلیندر جهت پهن کن خمیر باقلاوا به ارزش 1/500/000/000

6. دستگاه پسته خردکن با الکتروموتور و متعلقات بساخت اصفهان فولادکار به ارزش 10/000/000 ریال

7. دستگاه کولر اسپلت اوجنرال به ارزش 22/000/000 ریال

ارزش کل اموال توقیفی مبلغ 1/995/000/000 ریال می باشد که فروخته خواهد شد.

مدیر شعبه 6 احکـام مـدنی دادگستـری تبـریز- مقدم

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی