مزایده یک دستگاه خودرو - آگهی 50830

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 109800307000001  نوبت دوم
دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودرو با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.ir با شماره مزایده 1098003070000001 شماره پارتی: 1198003070000001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت ساعت 8 مورخ 98.7.13 
تاریخ بازدید از تاریخ 98.7.20 لغایت 98.7.24
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت 14 مورخ 98.8.9 
مکان بازدید به نشانی: تبریز - خیابان آزادی - خیابان حج - دیوان محاسبات آذربایجان شرقی 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه و تحویل خودرو در بستر سامانه امکان پذیر می باشد 
2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از خودرو موضوع مزایده بازدید به عمل آورید 
3- علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934 - 021 
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی