مزایده برد هوشمند کومو و یکدستگاه ویدئو پروژکتوراپسون - آگهی 50826

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461515100161
تاریخ صدور:1398/07/15
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان ساری
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه  970602 له  سیده شیرین محمدی سنگدهی  علیه موسسه مطالعهو خلاقیت کودک و نوجوان  جهت وصول محکومُ به و هزینه های اجرائی اموال مشروحه زیر متعلق به محکومُ علیه توقیف و بمبلغ  57000000  ریال ارزیابی و مقرر شد در روزدو شنبه مورخ  06/08/1398  از ساعت 9الی 11از طریق مزایده حضوری در محل  دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمناَ10%از قیمت پیشنهادی نقداَ از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یکماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10%سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

مال مورد مزایده عبارت است از:1- برد هوشمند کومو به همراه پایه های آن کارکرده 2 دستگاه که قیمت هر دستگاه 24/000/000 ریال جمع دو دستگاه بمبلغ 48/000/000 ریال می باشد

2-ویدئو پروژکتوراپسون یکدستگاه بمبلغ 9/000/000 ریال می باشد

متقاضیان میتوانند جهت اطلاعات بیشتر از مال مورد مزایده به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ساری مراجعه نمایند.

محمدمتقی – دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی