مزایده کامیون میکسر و موتور ژنراتور - آگهی 50825

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468430500043
تاریخ صدور:1398/07/15
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان سنقر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

درخصوص پرونده اجرایی کلاسه 980233 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنقروکلیایی به نفع کوروش قدیمی و به زیان شرکت جنگ صنعت لذا اجرای احکام مدنی سنقر در نظر دارد مطابق قانون اجرای احکام مدنی کامیون میکسر ولوو و ژنراتور تولید برق به مالکیت شرکت جنگ صنعت را از طریق مزایده حضوری بفروش برساند:

مشخصات خودرو : 1- کامیون میکسر جفت محور ولوو با تیپ N10 رنگ زرد ظرفیت 26 تن که از قسمت کلیومتر شمار معیوب ، لاستیکها کاملا مستهلک و غیر قابل استفاده ، فاقد باطری ، موتور دارای نشتی روغن از قسمت موتور و سرسیلندر ، میکسر دارای خط خش و زدگی، پلاک قدیمی ، فقط قابلیت بکار گیری در محدوده کارگاهی را دارد که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش کل آنرا 140/000/000 ریال و 2- موتور ژنراتور از نوع ژنراتور تولید برق (کاوا200) با موتور n10 ولوو سبز رنگ با شماره موتور TD 121 G * 1541258 که ارزش آن 500/000/000 ریال ارزیاب و برآورد گردیده است و مزایده آنها برای روزدوشنبه مورخ 1398/08/06 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است که در محل دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان سنقر واقع در بلوار ادیبی برگزار می گردد . طالبین و خریداران می توانند 5 روز قبل از موعد مقرر جهت اطلاع از نحوه مزایده و بازدید از اموال مورد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در اجرای احکام حاضرشوند، هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10% بهای پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز نماید درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد ضمناً کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود

مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان سنقروکلیایی - امینی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی