مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو - آگهی 50737

منقضی شده
شرح آگهی :


آگهی مزایده عمومی شماره 1098003070000001 
نوبت دوم
دیوان محاسبات استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد تعداد 2 دستگاه خودرو با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات دولت www.setadiran.ir با شماره مزایده 1098003070000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت ساعت 8 مورخ 98.7.13
تاریخ بازدید از تاریخ 98.7.20 لغایت 98.7.22
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت 14 مورخ 98.8.9
مکان بازدید به نشانی شهرکرد - مقدان دفاع مقدس - بلوار شهدای دانشجو - اداهر کل دیوان محاسبات استان چهارمحال و بختیاری
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت، تضمین شرکت در مزایده ودیعه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده واریز وجه مزایده و تحویل خودرو در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد
پیشنهاد می گردد قبل از ارایه پیشنهاد از خودرو موضوع مزایده بازدید به عمل آورید
علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیلت ماس حاصل نمایند
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934 - 021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است
برگ شرایط مزایده عمومی یک دستگاه خودرو دولتی موضوع آگهی مزایده خودرهای دیوان محاسبات کشور
شرایط شرکت در مزایده :
- میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 12.000.000 ریال (دوازده میلیون ریال) تعیین می گردد که باید طی رسید بانکی به حساب شماره 4101004340150855 و شماره شبا ir10100004101004340150855 به نام بانک تجارت رد وجوه اضافه دریافتی دیوان محاسبات کشور نزد بانک مرکزی واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی تاریخ اعتبار از زمان صدور به مدت 3 ماه ارائه گردد وجوه واریزی بابت سپرده صرفا باید به نام برنده مزایده باشد
- برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام نتیجه مزایده برای انجام معامله محاضر شده در غیر این صورت عدم حضور وی و یا عدم واریز کل وجه پیشنهادی به حساب خزانه و ارایه فیش مربوطه به معنی انصراف تلقی شده و همچنین در صورت خودداری از انجام معامله سپرده وی به نفع دولت ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد و در صورت عدم رعایت ضوابط نفر دوم طبق مقررات با نفر سوم معامله خواهد شد شرایط مذکور برای نفرات دوم و سوم نیز حاکم می باشد
- شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد و در صورت تساوی مبالغ پیشنهادی اولویت با کارمندان دولت خواهد بود
- فروش چند دستگاه اتومبیل به یک نفر با رعایت مقررات مربوطه محدودیتی نداشته و شرکت کننده در مزایده میبایست از لحاظ قانونی سن و اهلیت حائز شرایط باشد
- سند مالکیت فقط به نام مزایده منتقل خواهد شد و برندگان مزایده حق واگذاری برنده شده در مزایده را قبل از صدور برگ فروش و انتقال به برنده مزایده و تنظیم سند به اشخاص دیگر نخواهند داشت
- کلیه هزینه های مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ فروش به عهده مزایده گزار بوده و هزینه نقل و انتقال سند به عهده خریدار می باشد ضمنا انتقال نهایی منوط به صدور برگ فروش توسط اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود
- محل توقف خودرو مورد مزایده در برگه آگهی مندرج در روزنامه می باشد
- مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده مختار است
با پذیرش کلیه شرایط فوق در مزایده شرکت می نمای

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی