مزایده یک دستگاه خودروی وانت دو کابین مدل 1393 - آگهی 50627

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468834200012
تاریخ صدور:1398/07/14
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف بخش کامفیروز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 970147 و 970157 اجرای احکام شورای حل اختلاف کامفیروز محکوم علیه مجتبی صالحی فرزند خانعلی ساکن روستای حاجی اباد جمعاً محکوم به پرداخت مبلغ 408934270 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ها 1- عبداله باصری فرزند عبدالرضا 2 - حبیب ملک مکان فرزند محمد علی گردیده است که بنا به درخواست محکوم لها اموال وی شامل یک دستگاه خودروی وانت دو کابین فوتن سفید رنگ به شماره انتظامی 42 و 176 ایران 83 می باشد که به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و مشخصات خودرو به شرح نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد.

یک دستگاه خودروی وانت دو کابین فوتن پیکاپ تانلند  به رنگ سفید مدل 1393 به شماره موتور 89614281 و شماره شاسی 000252 می باشد که از لحاظ  لاستیک ها درجه دو است سپر جلو و عقب دارای آثار تصادف است شیشه جلو و عقب تعویض شده است گلگیر عقب راست و سینی عقب و درب صندوق دارای آثار تصادف است درب عقب و ستون عقب چپ دارای آثار تصادف است شیشه چراغ خطر دو طرف شکسته است درب جلو چپ دارای آثار برخورد است دارای بیمه شخص ثالث معتبر تا 98/06/07 دارد خودرو در حال حاضر تحویل امین اموال آقای خانعلی صالحی فرزند ناد علی می باشد . لذا ارزش خودرو فوق الذکر مطابق عرف بازار امروزی  مبلغ 1300000000 ریال معادل صد و سی میلیون تومان برآورد می گردد . که قیمت پایه مزایده از همین قیمت شروع و هرکس که بالاترین قیمت پیش نهادی را ارائه نماید برنده مزایده اعلام خواهد شد و ده درصد قیمت پایه همزمان با برگزاری مزایده و مابقی آن ظرف 20 روز از برنده مزایده اخذ خواهد شد و در صورت عدم پرداخت به موقع سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت و مزایده تجدید خواهد شد وقت اجرای مزایده روز یکشنبه مورخ 98/08/12 ساعت 11 صبح الی 12 در محل دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش کامفیروز برگزار و شرکت کنندگان می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از خودرو مورد نظر نزد آقای خانعلی صالحی فرزند ناد علی ساکن روستای حاجی اباد به عنوان امین اموال قابل دیدن و قیمت پیشنهادی خود را به پیوست فیش واریزی 10 درصد قیمت به حساب سپرده شماره 2161293051007 بانک کشاورزی و یا شماره حساب  2171373003004 بانک ملی به صورت خوانا و غیر مخدوش در پاکت سربسته به دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کامفیروز تا یک ساعت قبل از زمان برگزاری تقدیم نمایند .

 

 

دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگاه کامفیروز

علی محمدی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی