مزایده سواری پژوGLX 405 مدل 1385 مدل 1380 - آگهی 50389

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462117200173
تاریخ صدور:1398/07/13
شعبه صادر کننده:شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

درراستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله از شهرستان پاکدشت  بشماره 960706 مورخ 29/04/1398  محکوم علیه محمد دارابی محکوم است به پــرداخت مبلغ 46.938.000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1.010.000ریال هزینه دادرسی  و مبلغ 6.000.000ریال هزینه کارشناسی  به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له خانم صغری کاظم پور    ونیز پرداخت مبلغ    1.000.000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به شرح  سواری پژوGLX 405 با پلاک انتظامی 933م 34 ایران 44  مدل 1380 به رنگ مشکی ،بنزین سوز تعداد سیلندر 4 ،تعداد چرخ 4 ،محور 2 ، از سال 96 در پارکینگ توقیف بوده و قابل حرکت نمی باشد و موتور خاموش بازدید شد نقاط آسیب دیده شامل سپرهای عقب چپ و راست تعویض در حال بازسازی است .درب صندوق عقب  نیاز به صافکاری و رنگ است سپر جلو نیاز به بازسازی  دارد باطری نیاز به تعویض دارد    از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعاً به مبلغ  70.000.000ریال معادل هفت  میلیون تومان  ارزیابی وتعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روز  چهارشنبه  مورخ  8/8/1398  از ساعت 9الی 9:30      از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی : آدرس : تهران، ضلع غربی میدان فردوسی،کوچه شاهرود-پلاک4 طبقه اول اتاق یک  دایره نیابت قضائی اجرای احکام مدنی تهران به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده راخریدار می بایستی    همان روز تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.ضمنا مطابق ماده 127 ق.ا.ا.م محکوم له هم می تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید و مطابق ماده 126 ق.ا.ا.م کسانی که مایل به روئت مال مورد مزایده 5 روز قبل از روز مزایده در این اجرا حاضر شوند مدیر شعبه  اول      نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی