مزایده ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی - آگهی 5034

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت دوم 
شهرداری لطیفی در نظر دارد ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد الشرایط واگذار نماید.

ردیف  شرح کالا واحد قیمت گذاری قیمت کارشناسی به ریال
1 موارد فلزی از جنس آهن  به ازای هر کیلوگرم 10.000
پایه فلزی چراغ 10 متری به ازای هر عدد 9.900.000
3 بشکه گازوئیلی به ازای هر عدد 1.000.0000
4 پایه استند سه گوش به ازای هر عدد 3.500.000
5 پایه استند عادی به ازای هر عدد 2.000.000

مبلغ سپرده شرکت در مزایده مبلغ 3 میلیون ریال می باشد که میبایست به شماره حساب 5793612925 به نام شهرداری لطیفی نزد بانک تجارت شعبه لطیفی واریز و فیش آن را ضمیمه پیشنهاد تحویل امور مالی گردد. 
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده خواهد بود 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مجاز و مختار است
قبول پیشنهادها از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد که پیشنهادهای خارج از موعد تحویل گرفته نخواهد شد 
به پیشنهادهای مشروط , مخدوش, فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد 
سپرده برندگان اول تا سوم در صورت عدم قبول مزایده به نفع شهرداری ضبط می شود 
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان مهلت مقرر فرصت دارند جهت دریافت فرم شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
نوبت دوم 96.10.18
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری 96.10.28
تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معاملات و بازگشایی پینشهادها 96.10.30
مهدی حیدری- شهردار لطیفی 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی