مزایده اقلام مازاد و مستعمل ، لوله چدنی ، آهن آلات ،آلومینیوم و پالت و ... - آگهی 4935

منقضی شده
شرح آگهی :

مرتبه دوم 
شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح در نظر دارد اقلام مازاد و مستعمل به شرح ذیل (با وضع موجود) خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به خریداران دارای صلاحیت و حائز شرایط واگذار نماید 
1- تاریخ دریافت اسناد: روز دوشنبه مورخ 96.10.11 الی پنجشنبه مورخ 96.10.14
2- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96.10.26 (اعتبار پیشنهادها 90 روز 
3- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96.10.27
4- مبلغ تضمین: مبلغ تضمین شرکت در مزایده برابر با 5 درصد قیمت پیشنهادی کلی اقلام و یا هر آیتم می باشد. 
5- هر شرکت کننده می تواند مطابق به جدول زیر اقلام مزایده به صورت کلی و یا در هر آیتم جداگانه شرکت نماید و با توجه به قیمت پیشنهادی کلی و یا هر آیتم، تضامین و مفاد مزایده مربوطه را رعایت کند. در مقابل فروش وجه آن نقدا دریافت (واریز به حساب) هرگونه مالیات - عوارض و نظایر آن طبق قوانین ومقررات به عهده خریدار می باشد.
6- نحوه دریافت اسناد مزایده: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) و ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند جهت اطلاع بیشتر به سایت ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید . 
7- محل تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها:
1-7-نشانی مندرج در بند 6 
7-2- پیشنهاددهنده موظف است پاکات را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و به صورت الکترونیکی ارسال نموده و پاکت الف ضمانتنامه را پس از ثبت در دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح به آدرس همدان - انتهای بلوار شکریه روبروی اداره امور مالیاتی پلاک 301 
کد پستی 6516713511-تلفن 38385620-081 به امور تدارکات و قراردادهای کارفرما تحویل نماید 
3-7- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط و مخدوش و پیشنهادهایی که بعداز انقضای مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-7- پیشنهاددهنده موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه به حساب شماره 217496567004 تمرکز وجوه سپرده و پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی ونظایر آن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.

شماره آیتم شرح آیتم های مورد مزایده مقدار قیمت پایه کارشناسی
1 لوله چدنی داکتیل با اتصال تایتون قطر 500mm (مازاد) حدودا 2.400.000 kg قیمت واحد 23.500 ریال 
2 لوله چدنی داکتیل با اتصال تایتون قطر 600mm (مازاد) حدودا 1.800.000 kg قیمت واحد 25.000 ریال 
3 آهن الات قراضه در دو محل شامل قطعات آهنی اسکلت فلزی -لوله فلزی- تکه ورق و غیره... حدودا 7000  قیمت واحد 9000 ریال 
4 لوله کندانسور (مستعمل) حدودا 40.000 kg قیمت واحد 190.000 ریال 
5 آلومینیوم قراضه شامل پنجره - ورق کرکره - پروفیل و غیره (مستعمل) حدودا 1000 kg قیمت واحد 55000 ریال 
6 فون کویل (مستعمل) 56 عدد قیمت واحد 2.000.000 ریال 
7 ضایعات چوبی و تخته بسته بندی (مستعمل) حدودا 20000 kg قیمت واحد 1000 ریال 
8 درب چوبی (مستعمل) 30 عدد قیمت واحد 200.000 ریال 

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی