مزایده 15 تن سیم مسی اسقاط و مازاد بر نیاز - آگهی 4932

منقضی شده
شرح آگهی :

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در نظر دارد 15 تن سیم مسی اسقاط و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی (دارای پروانه بهره برداری ذوب فلزات و تولید کننده سیم و کابل مسی و آلومینیوم) واگذار نماید. لذا از داوطلبان شرکت در مزایده دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده پس از واریز مبلغ 100.000 ریال به حساب 0101817283006 بانک صادرات شعبه میدان سعدی از تاریخ انتشار این آگاهی به مدت 5 روز کاری به امور تدارکات شرکت واقع در سمنان - شهرک گلستان - بلوار کاشف- نبش میدان الغدیر - شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان مراجعه نمایید. همچنین اسناد مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی توانیر به آدرس HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  بخش مزایده/ توزیع برق استان سمنان مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند 
شماره تماس پیگیری  9- 33435160-  023 (داخلی 5375- 5363) نمابر: 33438130- 023 
وب سایت HTTP://WWW.SEMEPD.IR 

ردیف شرح کالا مقدار واحد قیمت کارشناسی (ریال) میزان تضمین (ریال)
1 سیم مسی اسقاط 15.000 کیلوگرم 245.000 293.750.000
جمع کل 183.500.000

مهلت خرید اسناد: 1396.10.17
تاریخ تحویل پاکت ها: تا پایان وقت داری 1396.10.27
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح 1396.10.28
مبلغ فروش ضایعات از برنده مزایده نقدا دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده  خریدار است 
اسناد مزایده در وب سایت HTTP:WWW.TENDER.TAVANIR.ORG.IR شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت توانیر درج میگردد 
الف. نوع ضمانت نامه شرکت در مزایده: 
1. ضمانت نامه بانکی قابل تمدید و معتبر با اعتبار سه ماه از تاریخ آگهی 
2- واریز وجه نقد به حساب 0101817283006 بانک صادرات شعبه میدان سعدی به نام شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان و ارائه رسید وجه 
ب. به پیشنهادهای مخدوش، مشروط و مبهم و بدون مهر و امضاء و یا فاقد ضمانت نامه شرکت در مزایده و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد 
ج. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب ا ثر داده نخواهد شد 
محل تحویل پاکت های مزایده: سمنان، شهرک گلستان، نبش میدان الغدیر- دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 
ضمنا شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان د ررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه های برگزاری مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد 
نکته: شرکت کننده موظف است تصویر پاکت های الف و ب و ج و پاکت مجموعه کامل اسناد که در انتهای اسناد مزایده درج گردیده را روی چهار پاکت ارسالی خود با چسب مایع بچسباند 
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی