مزایده آهن آلات اسقاطی - آگهی 48836

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده  
اداره کل آموزش و پرورش استان در نظر دارد آهن آلات اسقاطی خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
موضوع مزایده:  آهن آلات اسقاطی واقع در انبار اداره کل آموزش و پرورش استان واقع در ایدم
محل دریافت اسناد مزایده :  درگاه سامانه تدارمات الکترونیکی دولت ستاد به نشانی WWW.SETADIRAN.IR لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند
تاریخ انتشار در سامانه ستاد: ساعت 18 روز پنجشنبه مورخه 98.6.28
مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد : از ساعت 19  تاریخ 98.6.28 لغایت 98.7.4
مهلت بارگذاری اسناد و قیمت در سامانه ستاد : از ساعت 19 مورخه 98.7.4 لغایت ساعت 18 مورخه 98.7.16
تاریخ بازگشایی پاکتها در اداره کل : ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 98.7.17
اعتبار پیشنهاد قیمت : تا تاریخ 98.10.17
نوع سپرده شرکت در مزایده : ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به حساب IR980100004054031207565120 به شناسه واریز 954127554140021800014001952511 به نام اداره کل آموزش و پرورش استان به میزان 5 درصد قیمت پایه کارشناسی سالانه
کمیسیون مناقصات مزایدات در رد و قبول هر یک و یا تمام پیشنهادات مختار می باشد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد و شرایط عمومی مزایده مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد خواهد بود
شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی می باشد
مبلغ پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه کارشناسی باشد
هزینه کارشناسی دادگستری و هزینه آگهی نسبت به عهده برنده مزایده می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی