مزایده یکدستگاه فتوکپی مدل canon  و یکدستگاه یخچال هیمالیا - آگهی 48037

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810465252900020
تاریخ صدور:1398/06/23
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان رودبار
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

به موجب پرونده کلاسه 980008 صادره از شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان رودبار محکوم علیه رضا رستمی  محکوم است به محکوم به، چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا ننموده است حسب تقاضای محکوم له اموال  منقول محکوم علیه به شرح ذیل به وسیله این اجرا توقیف وتوسط کارشناس ارزیابی گردیده است ومقرراست از طریق مزایده دوم در تاریخ 1398/08/01در ساعت 11صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان رودبار به فروش برسد مزایده از قیمت 53500000ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین )فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود ومابقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دایره اجرای احکام تعییین می گرددحداکثر یکماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدد می گردد.در صورتی که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت ومکان برگزار میگردد شکایت از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به شعبه اجرای احکام ارائه می شود وقبل از انقضای مهلت مذکور وقبل از اتخاد تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت)مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.ضمنا طالبین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه وبا هماهنگی اجرا اموال بازیده نمایند.

اموال مورد مزایده وبهای آن به شرح ذیل است:

یکدستگاه فتوکپی مدل canon  کار کرده سفید رنگ و یکدستگاه یخچال هیمالیا کارکرده  میباشد اموال  مذکور  واقع در  بوفه بیمارستان ولیعصر رودبار   ارزش اموال 53500000 ریال معادل پنج میلیون و سیصد و پنجاه  هزار تومان  

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف رودبار - عزیزی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی