مزایده وانت مزدا و کامیونت ون - آگهی 47786

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده - نوبت دوم 
شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها، دو وسیله نقلیه به شرح جدول ذیل را به فروش برساند.

نوع وسیله سیستم تیپ شماره پلاک انتظامی رنگ مدل شماره شاسی  وضعیت قیمت پایه بر حسب ریال
وانت مزدا 1700 آی کارا 257-23ط29 نقره ای - آبی متالیک 1394 182916 تبدیلی 340.000.000
کامیونت ون نیسان 2400 358-23ط19 آبی 1388 184588  تبدیلی 360.000.000

لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از وسایل نقلیه موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین اگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد.
هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
پیشنهاددهندگان می بایست 5 درصد کل مبلغ اجار بها سالیانه را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی با اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی