مزایده کامیونت ون مدل 1388 - آگهی 47786

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده  - نوبت دوم  - چاپ دوم 
شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها، یک عدد وسیله نقلیه به شرح جدول ذیل را به فروش برساند.

نوع وسیله سیستم تیپ شماره پلاک انتظامی رنگ مدل شماره شاسی  وضعیت قیمت پایه بر حسب ریال
کامیونت ون نیسان 2400 358-23ط19 آبی 1388 184588  تبدیلی 360.000.000

لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از وسایل نقلیه موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند
مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین اگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد
هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است
برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
پیشنهاددهندگان می بایست 5 درصد کل مبلغ اجار بها سالیانه را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی با اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی