مزایده شمش آهنی 125*125 - آگهی 47775

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463535300016
تاریخ صدور:1398/06/20
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اشکذر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

"آگهی مزایده مرحله اول"

به استناد پرونده کلاسه 980063 ، 980045 و 980077  این اجرا اجرائیه له : مهدی آزادی ، داود محمدحسنی جور و عبداله ایازی علیه : فولاد و نورد آریا برزن کویر محکوم علیه جمعاً به پرداخت مبلغ 356/421/651 ریال بابت محکوم به در حق محکوم لهم محکوم گردیده و محکوم له تعدادی شمش متعلق به محکوم علیه به عنوان مال جهت توقیف و فروش معرفی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بعد از بازدید شمش آهنی 125*125 سانتی متر شش متری فابریک نه شاخه و شصت سانت 6912 کیلو حدود تقریبی به ارزش هرکیلو 36/000 ریال ارزیابی که جهت ادای دین محکوم علیه در تاریخ 1398/07/03 ساعت 09-10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10% از کل مبلغ پیشنهادی به شماره حساب سیبای 2171295860002 نزد بانک ملی شعبه رضوانشهر واریز و فیش آن ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت در بسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند. بدیهی است مزایده از مبلغ اعلامی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد. ضمناً تقاضاهایی که فاقد فیش سپرده باشند بدون اعتبار و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان مدت مزایده درب پاکتها باز و مبلغ پیشنهادی آنها قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع می باشد%در ضمن هزینه های انتقال سند به عهده خریدار می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی