مزایده تعداد 10 پالت آجر نسوز سفید - آگهی 47774

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464405500146
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مرند
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول (بار دوم)

دراجرای ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی به موجب پرونده اجرایی شماره 970253 ج اول ، اموال متعلق به آقای یوسف رسولی که درقبال بدهی نامبرده توقیف شده است به شرح ذیل :

تعداد 10 پالت آجر نسوز سفید صنعتی هر عدد به وزن حدودا 4/300 کیلوگرم و هر پالت حدودا 300 عدد و جمعا 3000 عدد واقع در مرند - شهرک سرامیکی که طی تشریفات قانونی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده که وی ارزش کل اموال مذکور را به میزان 1/500/000/000ریال ارزیابی نموده است که روز یکشنبه مورخه 98/8/19 ساعت 9 الی 10صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی به فروش خواهند رفت مزایده از قیمت پایه شروع وبه آخرین و بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار واگذار خواهد شد 10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس دریافت خواهد شد و برای بقیه یک ماه مهلت داده خواهد شد که درصورت انصراف و یا عدم پرداخت مزایده تجدید وسپرده واریزی بنفع خواهد شد .طالبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از مال مورد مزایده 5 روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند .

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مرند

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی