مزایده مزایدده کامیون کفی بغل داربازشو مدل 90 - آگهی 47772

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467416400071
تاریخ صدور:1398/06/20
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گچساران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به نام خدا

(آگهی مزایده اموال منقول - مرحله اول)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه 971021 اجرای احکام حقوقی گچساران محکوم علیه ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر محکوم است به پرداخت 1/930/445/549ریال درحق محکوم له همت کریمی نژاد با وکالت غلامحسین حیدری ارجلو و مبلغ 54/991/892 ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت و با عنایت به اینکه محکوم له کامیون کفی بغل داربازشوسیستم ایسوزوتیپ ان کیو آؤ70پی مدل 90 به شماره انتظامی ایران 11-687 ع 79 متعلق به محکوم علیه که درپارکینگ نیروی انتظامی توقیف میباشدرا به عنوان مال معرفی ، مال مذکور توسط کارشناس سه نفره عالی تصادفات و امور فنی و ارزیابی، به قیمت 2/900/000/000 ریال ارزیابی ، مراتب به طرفین ابلاغ که به نظریه کارشناسی در مهلت مقرراعتراض ننموده  اندفلذا مقرر گردید مال مذکوربا قیمت کارشناسی سه نفره در تاریخ 1398/07/15 ساعت 9 تا 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی گچساران به فروش بر سد.متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از اموال موصوف بازدید بعمل آورند. مزایده به قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.%م

محمدکردلو

دفتر اجرای احکام حقوقی شهرستان گچساران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی