مزایده 30 دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری - آگهی 47768

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 17-98 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری زنجان در نظر دارد مدیریت بهره برداری از تعداد 30 دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را با مشخصات مندرج دراسناد مزا یده به شركتهای فعال درزمینه حمل ونقل عمومی درون شهری از طریق برگزاری مزایده عمومی بصورت استیجاری و اگذار نماید.لذا ازكلیه اشخاص حقوقی دعوت می شود درصورت تمایل به همكاری جهت دریافت اسناد از تاریخ 98.6.20  لغایت 98.6.25 به اداره قراردادهای شهرداری زنجان واقع درخیابان خرمشهر بلوار آزادی ساختمان شهرداری مركز مراجعه وجهت كسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.zanjan.ir ویا با شماره تماسهای 02433422036 اداره قراردادها و شماره 3-02433779201 .سازمان حمل و نقل بار مسافر شهرداری زنجان تماس حاصل نمایند.
مهلت تحویل پیشنهادات : از تاریخ 98.6.20 لغایت ساعت 14روزدوشنبه مورخه 98.6.25
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مركز واقع در بلوار آزادی ساختمان شهرداری مركز
محل و زمان بازگشایی پیشنهادات: پیشنهادات واصله در تاریخ 98.6.25 راس ساعت 15 درمحل حوزه  معاونت مالی و ا قتصادی واقع در ساختمان شهرداری مركز مفتوح خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه كمیسیون معاملات آزاد می باشد
پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ 58.000.000 ریال به عنوان سپرده شركت در مزایده به طرق زیر تهیه ودرپاكت (الف ) تحویل دستگاه مزایده گز ار نمایند :  1 -  واریز وجه نقد به  شماره حساب  5-22221111-43-2210  شهرداری زنجان نزد انصار شعبه انقلاب 2- ضمانت نامه بانكی به نفع شهرداری زنجان 3 – انواع اوراق مشاركت بی نام
-مبلغ خریداسناد: و اریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداری زنجان نزدبا نك ملی شعبه آزادی
- هزینه های انتشار آگهی  وكارشناسی به عهده برنده  مزایده می باشد.
-شهرداری  برابر بند 4 ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری تهران در رد یک یا تمام  پیشنهادات مختار می باشد .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی