مزایده یک دستگاه کامیون کشنده سیستم ولو تیپ fh12460 مدل 1382 - آگهی 47766

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462406800043
تاریخ صدور:1398/06/20
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 2 دادگاه خانواده زنجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت  اول

درپرونده اجرایی به کلاسه   942002اجرایی بابت مهریه در اجرای احکام شعبه6خانواده زنجان محکوم علیه اقای  وراث مرحوم جلیل شیر محمدی  محکوم است به پرداخت تعداد 400  قطعه  سکه تمام وسایرهزینه های اجرایی در حق محکوم لها  خانم رقیه اشرفی  و پرداخت نیم عشر دولتی درحق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده اند و با توجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و محکوم علیه هیچ گونه اقدامی درجهت احقاق حق خواهان انجام نداده اند اموال ذیل به درخواست خواهان توسط اجرای احکام مدنی شعبه6دادگاه خانواده زنجان توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ 98/07/11روز  پنجشنبه در محل اجرای احکام مدنی شعبه ششم  دادگاه خانواده زنجان راس ساعت یازده صبح به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و ده درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه وصول گردد در غیر اینصورت ده درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.طرفین می توانند مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که دراینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.

 مشخصات اموال مورد مزایده :

 -1 یک دستگاه  کامیون کشنده  سیستم ولو  تیپ fh12460  مدل 1382    رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران 87- 552 ع 13   که توسط کارشناس  به قیمت 6/550/000/000 ریال ارزیابی شده است.       

اجرای احکام مدنی شعبه6دادگاه خانواده زنجان- قربانیان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی