مزایده یک دستگاه برداشت سیب زمینی - آگهی 47763

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460505000028
تاریخ صدور:1398/06/20
شعبه صادر کننده:واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان اردبیل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال ( نوبت دوم )

شماره پرونده اجرائی: 980358 بموجب دادنامه صادره از شعبه 5  شورای حل اختلاف اردبیل ،محکوم علیه آقای محرمعلی تقی زاده فرزند رحیمعلی، به پرداخت مبلغ  77/311/548 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه تا خرداد        98 در حق محکوم له عبداله زارعی با وکالت خانم شهلا سلطانی و مبلغ 2/250/0000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی .باتوجه به امتناع وراث محکوم علیه از پرداخت یکجای آن ، محکوم له تقاضای توقیف و فروش اموال متعلق به محکوم علیه  را نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی واصل و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. مورد قرار عبارت است از یک دستگاه از یک دستگاه برداشت سیب زمینی به رنگ سبز محصول سبز دشت اصفهان و اماده به کار به قیمت 35/000/000 ریال و یک دستگاه سیب زمینی کار محصول شرکت سبز دشت اصفهان اماده به کار به رنگ سبز به قیمت 45/000/000 ریال براورد کلا بمبلغ 80/000/000 ریال ( هشتاد میلیون ریال ) برآورد و ارزیابی میگردد .  بنابراین جلسه مزایده روز چهار شنبه مورخ98/07/10 از ساعت 12 ظهر واقع درچهارراه امام-مجتمع شورای حل اختلاف اردبیل در حضور نماینده دادستان محترم اردبیل برگزار خواهد شد و مزایده از بادرنظرگرفتن جهات دخیل درکارشناسی ازجمله موقعیت مکانی وزمانی ،مصالح مصرفی ،کیفیت ساخت وسازارتباط ملک باگذرهای اطراف وسایرعوامل دخیل درکارشناسی ،ارزش عرصه وعیان مقدار عرصه وعیان باستثنای بهای ثمنیه عرصه وعیان به مبلغ معینه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند مزایده به بالاترین قیمت واگذار خواهد شد و برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرر ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمناً کلیه مخارج قانونی بعهده محکوم علیه می باشد./

دادورز اجرای احکام شورای حل اختلاف اردبیل

صغری دانش

1398/06/20

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی