مزایده یکدستگاه خودرو سواری MVM 550مدل 1395 - آگهی 47762

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468499000016
تاریخ صدور:1398/06/20
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

در پرونده اجرایی کلاسه 971252 اجرای احکام شعبه هفتم مدنی کرمانشاه له خانم سارا جلیلیان و علیه آقای علیرضا همتی  به خواسته تعداد 9 قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، اجرای احکام شعبه فوق در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری MVM 550تکسوز مدل 1395 مشکی رنگ به شماره انتظامی 657 ب 91 ایران 19  متعلق به آقای علیرضا همتی  را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. خودرو مذکور مورخ 98/6/7 توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 800/000/000ریال ارزیابی گردیده است که مزایده آن برای روز سه شنبه مورخ 98/7/23ساعت 9 صبح تعیین می گردد. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به اجرای احکام شعبه واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی اداره کل دادگستری استان کرمانشاه طبقه همکف اتاق 40 مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از خودرو مورد آگهی فراهم شود و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در این اجرا حاضر شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171293752003 بانک ملی واریز و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند و الا مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. (ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد قیمت کارشناسی را قبل از شروع مزایده پرداخت و رسید آن را تحویل دهند) دادورز شعبه هفتم مدنی دادگستری کرمانشاه – آزاد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی