مزایده 3 دستگاه الکترو موتور شناور و لوله پلی اتیلن2.5اینچ - آگهی 47570

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463818600035
تاریخ صدور:1398/06/16
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهرکرد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

سمه تعالی

آگهی مزایده  نوبت اول

با سلام

احتراما به موجب پرونده اجرا971564محکوم علیه شرکت یاخچی سوی  سامان محکوم است به پرداخت مبلغ 213840024ریال در حق خانم فرنوش عسگرزاده و پرداخت مبلغ 1500000ریال نیم عر در حق صندوق دولت نظر به اینکه محکوم علیه از پرداخت محکوم به خودداری می نماید اموال شرکت به شرح ذیل توقیف وتوسط کارشناس ارزیابی و در تاریخ 1398/7/13ساعت 10صبح از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی سه دادگستری شهرکرد به فروش می رسد هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده مزایده خواهد بود و فی المجلس باید 10/قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز و فیش انرا به اجرا تحویل نماید و مابقی ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز و فیش آنرا تسلیم اجرا نماید در غیر اینصورت 10/واریزی به نفع دولت ضبط می گردد .شرکت کنندگان باید 10/مبلغ پایه را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس بهمراه داشته باشند .

مورد مزایده :

الکترو موتور شناور18کیلو وات ساخت سولار پمپ تبریز دو دستگاه جمعا به مبلغ 166000000ریال

الکتروموتور شناور 45کیلو وات ساخت سولار پمپ تبریز دو دستگاه جمعا به مبلغ 306000000ریال

الکتروموتور شناور5اینچ مدل345/7سولار پمپ تبریز یک دستگاه به مبلغ 42000000ریال

لوله پلی اتیلن2.5اینچ و وزن هر مت طول/828کیلو چهار حلقه به طول400متر جمعا به مبلغ 46000000ریال

جمع کل ارزیابی 560000000ریال می باشد که در تاریخ فوق از طریق مزایده به فروش می رسد .

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری شهرکرد  ابراهیمی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی