مزایده انواع سیم مسی اسقاط  - آگهی 47158

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 98/5 
نوبت دوم 
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در نظر دارد انواع سیم مسی اسقاط زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
1- مشخصات و مقدار کالای مورد مزایده به شرح جدول زیر می باشد

ردیف شرح کالای اسقاط مقدار مبلغ برآوردی ریال  مبلغ تضمین شرکت در مزایده ریال 
1 انواع سیم مسی اسقاط  30.000 کیلوگرم 16.500.000.000  823.000.000

2شرکتهای مجاز به حضور در این مزایده عبارتند از 
شرکتهای تولیدکننده سیم و کابل 
تبصره 1: سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به حضور در این مزایده نیستند و در صورت ارائه قیمت پاکتهای مزایده عودت می گردد
3. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شرکت در مزایده 823.000.000 ریال می باشد مزایده گران باید مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه موسسات بیمه گر، گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده توسط امور مالی شرکت توزیع، چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه به حساب جاری شماره 14005103651 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بانک مسکن شعبه مرکزی ارائه نمایند.
4. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد
5. مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز کاری
6. مبلغ 500000 ریال فیش واریزی در وجه سپهر 0101852918003 بانک صادرات شعبه میدان شهدا به نشانی اراک، خیابان امام موسی صدر، امور پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی مراجعه و اقدام به خرید اسناد نمایند
7. مهلت و محل تحویل و بازگشایی اسناد مزایده: مهلت عودت اسناد مزایده تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 98.8.18 و زمان بازگشایی ساعت 8 صبح روز 1شنبه مورخ 98.8.19 می باشد
8. مبلغ برآوردی مزایده: 16.500.000.000 ریال می باشد 
9. محل تحویل: اراک، میدان دارایی، خیابان امام موسی صدر، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی امور تدارکات تلفن تماس 08632226033 - 08632228038
محل بازگشایی: سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
10. سایر اطلاعات و جزئیات مروبط در اسناد مزایده مندرج است
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت توانیر www.tavanir.org.ir سایت پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir و سایت شرک توزیع نیروی برق استان مرکزی www.mpedc.ir مراجعه فرمایید.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی