مزایده دو دستگاه کامپوتر و یکدستگاه تلفن رومیزی و سه عدد میز کار و سه عدد صتدلی - آگهی 46940

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460259200030
تاریخ صدور:1398/06/10
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال

در پرونده اجرایی به کلاسه 980408.به موجب اجرائیه صاده از شعبه 9 دادگاه عمومی تهران . شرکت عصرانتقال داده ها محکوم است به پرداخت مبلغ 34/497/723 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/000/000 ریال بابت حق کارشناسی در حق اقای یاسر حفیظی و مبلغ.1/800/000ریال بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت که حسب تقاضای محکوم له تلفن همراه متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل به مبلغ 21/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردیده اموال مذکور در چهارشنبه بتاریخ 1398/7/3 از ساعت 13 الی13/30در نشانی تهران میدان ارژانتین خیابان بخارست کوچه نهم پلاک 18از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان 21/000/000.ریال شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود . ضمناً 10% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه بصندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت 10% دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .

1-دو دستگاه کامپوتر به شماره اموال12802 و 12836 و یک دستگاه دیگر به شماره اموال 12857 و 1474 و یک عدد پنکه پارس خزر دیواری و یک دستگاه تلفن رومیزی و سه عدد میز کار و سه عدد صتدلی با توجه به درجه ایتهلاک جمعا به مبلغ 21/000/000 ریال معادل دو میلیون و یکصد هزار تومان براورد ارزش گردید

اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی