مزایده یک دستگاه سواری سمند مدل 1388 و یک دستگاه سواری پژو 206  مدل 1388 - آگهی 46899

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462202300066
تاریخ صدور:1398/06/09
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

                                                                          آگهی مزایده مال منقول

به موجب پرونده اجرایی کلاسه  980778/ج محکوم علیهم خانم مهسا فیروزیان و فاطمه فیروز  و مهتا فیروزیان و آقای صدراله فیروزیان محکومند  به پرداخت  25  عدد سکه بهار آزادی  و 922/203/532 ریال بابت مهریه از ماترک مرحوم رضا فیروزیان هر کدام به نسبت سهم الارث متعلقه درحق محکوم لها خانم خورشید وفائی نزاد فرزند اسحقعلی، با توجه به عدم اجرای مفاد اجراییه از سوی محکوم علیهم،جهت استیفای محکومٌ به و هزینۀ اجرائی اموال منقولی از ماترک متوفی از ناحیه این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است:

1-مورد مزایده:  یک دستگاه سواری سمند سفید  ال ایکس ای اف دوگانه سوز مدل 1388 به شماره انتظامی 981 ص 97 ایران 88 به شماره شاسی 253762 و شماره موتور 14788002434     

نظریه کارشناسی: اتومبیل فوق  از قسمتهای ستون سقف عقب سمت چپ و گلگیر عقب سمت چپ  و هر دو درب سمت چپ بازسازی شده است.گلگیر جلو سمت چپ تعویضی است. درب صندوق عقب تعویضی است.آج لاستیکها 50 درصد است.

قیمت کارشناسی: با توجه به موارد فوق الذکر و مدل اتومبیل و شرایط روز،ارزش اتومبیل مورد کارشناسی به مبلغ    28/000/000  تومان جهت  پایه مزایده برآورد می گردد.

*****************************************************

2- مورد مزایده : یک دستگاه سواری پژو 206  تی یو تری با رنگ سفید مدل 1388 بنزین سوز به شماره انتظامی 92 ل 492 ایران 11 با شماره شاسی 031989 و شماره موتور 14187036225

نظریه کارشناسی:  هر دو گلگیر جلو (چپ و راست) و همچنین کاپوت  اتومبیل فوق تعویضی است.درب عقب سمت راست بازسازی شده است.سقف تعویضی است.ستون سقف عقب سمت راست و گلگیر مربوطه و درب صندوق عقب تعویضی است.درب عقب سمت چپ تعویض شده است.ستون وسط سقف سمت چپ تعویضی  است.گلگیر عقب سمت چپ و ستون سقف سمت چپ بازسازی شده است.

قیمت کارشناسی: با توجه به موارد فوق الذکر و مدل اتومبیل و شرایط روز،ارزش اتومبیل مورد کارشناسی به مبلغ    19/000/000  تومان جهت  پایه مزایده برآورد می گردد.

با توجه به مراتب فوق، وقت مزایده مورخ  98/07/03    از ساعت 9    الی ساعت  10  تعیین و محل برگزاری مزایده، دفتر مزایده مجتمع قضایی شهید مفتح واقع در تهران خ آیت اله کاشانی خ مخابرات جنب کانون اصلاح و تربیت طبقه دوم می باشد.کسانی که در جلسۀ مزایده بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برندۀ مزایده شناخته می شوند فی المجلس ده درصد قیمت پیشنهادی از برنده مزایده اخذ و به حساب سپرده سیبا شماره 2171299006009 نزد بانک ملی ایران شعبه کیائی نژاد واریز می گردد و خریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف یکماه پرداخت نماید درغیر اینصورت بدواً هزینه های انجام شده از سپرده کسر و الباقی به نفع دولت ضبط می گردد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعدِ مزایده به دفتر شعبه 3 اجرای احکام مجتمع قضایی شهید مفتح مراجعه تا موجبات بازدید ازاموال توقیفی فراهم گردد.

                                            دادورز شعبه 3 اجرای احکام مجتمع قضایی شهید مفتح تهران – علی رشوند

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی