مزایده لوله 110 نیک پلیمر،لوله پلیکا 110 هوا کشی،کانکس فلزی و.... - آگهی 46411

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468928600011
تاریخ صدور:1398/06/04
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زالیان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

 آگهی مزایده نوبت اول

 به اطلاع عموم میرساند در اجرای ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی و در رابطه با بدهی شرکت تعاونی مسکن مهر معلولین و امیرحسین صمدی فرزند حجت الله و محمد رضا نوروزی فرزند علی در خصوص پرونده اجرایی با شماره 980042اجرای احکام مدنی دادگاه زالیان اموالی که به شرح ذیل توسط کارشناس ارزیابی و توصیف گردیده از طریق مزایده حضوری و به سبک چوب زنی به فروش می رسد.

اموال :

1:لوله 110 نیک پلیمر سایز 3/2-50 شاخه 60 متری مجموعاً 55/000/000 ریال2: لوله پلیکا 110 هوا کشی 15 شاخه 6 متری مجموعاً مبلغ 7/500/000 ریال3: لوله 90 سایز 3/2 تک ستاره نیک پلیمر 4 شاخه 6 متری مجموعاً مبلغ 3/200/000 ریال4: لوله 63 سایز 3 هفت شانه 6 متری مجموعاً مبلغ 4/900/000 ریال 5: لوله آب 5 لایه سایز 16 هزار و سیصد و 2 متر مجموعاً مبلغ 49/476/000 ریال6: زانو 45 درجه 110 نیک پلیمر 224 عدد مجموعاً مبلغ 15/680/000 ریال7: سه راهی 45 درجه سایز 63-83 عدد مجموعاً مبلغ 4/150/000 ریال8: سه راهی 45 درجه 110-15 عدد مجموعاً مبلغ 1/950/000 ریال9:درب ورودی تراس پی وی سی بدون شیشه 80*2-12 عدد مجموعاً مبلغ 120/000/000 ریال 10:چهار چوب کف پهن آهنی ورودی 170 عدد مجموعاً مبلغ 34/000/000 ریال 11:درب ورودی چوبی 8 عدد و 66 عدد درب کمدی (ورودی) مجموعاً مبلغ 22/000/000 ریال12:چهارصد کیسه گچ سمنان مجموعاً مبلغ 16/000/000 ریال13:کانکس فلزی 3/50*4 به مبلغ 70/000/000 ریال15:لوله گاز سایز 3 پنجاه شاخه 6 متری مجموعاً مبلغ 42/500/000 ریال .جمع کل مبالغ:446/356/000 ریال. متقاضیان می توانند از تاریخ 1398/06/26لغایت تاریخ 1398/07/02 جهت بازدید اموال توقیفی به اجرای احکام مدنی دادگاه زالیان مراجعه و در تاریخ1398/07/03 رأس ساعت 11/00 صبح در محل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری بخش زالیان واقع در شهر توره شخصاً جهت شرکت در مزایده حضور یابند . برنده مزایده می بایست 10درصد مبلغ مزایده را فی المجلس به  شماره حساب 2171295392009سپرده موقت دادگستری واریز و اصل فیش واریزی را اجرای احکام تحوسل دهد و الباقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیینی از سوی اجرای احکام پرداخت نماید در صورت عدم واریز الباقی در مهلت مقرر وجه واریزی نیز بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و مبلغ پیشنهادی را با تعیین مدت از سوی اجرای احکام به صندوق دادگستری تودیع نماید. واحداجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زالیان-احمدی  

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی