مزایده رختان ریشه کن ناشی از سیل و رانش - آگهی 44434

منقضی شده
شرح آگهی :

* شرح آگهی 1: 
آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) 
FRW103
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن ناشی از سیل و رانش واقع در بستر رودخانه کسیلیان - فاز 2 مسیر کچید به اتو در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه به حجم صنعتی 66/170 متر مکعب و حجم هیزمی 9/56 متر مکعب اقدام نماید 
علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت ادرای روز سه شنبه مورخ 98.5.22 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند.
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 98.5.28 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98.5.30 می باشد. 
2- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 35.000.000 ریال به شماره حساب IR460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارائه گردد.
3- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است. 
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
5- محل دریافت، تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری - ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار پاسداران- با کد پستی 95369-48158 می باشد.

* شرح آگهی 2:
آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) FRW103
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن ناشی از سیل و رانش واقع در بستر رودخانه کسیلیان - فاز 3 مسیر کچید به اتو در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه به حجم صنعتی 61.259 متر مکعب و حجم هیزمی 8/620 متر مکعب اقدام نماید 
علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت ادرای روز سه شنبه مورخ 98.5.22 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند.
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 98.5.28 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98.5.30 می باشد. 
2- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 30.000.000 ریال به شماره حساب IR460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارائه گردد.
3- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است. 
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
5- محل دریافت، تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری - ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار پاسداران- با کد پستی 95369-48158 می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی