مزایده یکدستگاه هیدروکن،یکدستگاه سنگ شکن،یکدستگاه دیزل ژنراتور و.... - آگهی 44432

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467522400002
تاریخ صدور:1398/05/16
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بوانات/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده-نوبت اول

به موجب پرونده اجراییه کلاسه 970264 این اجرا صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بوانات محکوم علیه  شرکت پارسه فولاد جنوب فرزند-        محکوم است به پرداخت مبلغ 5.757.787.000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و... در حق آقای مهدی غفاری فرزند  و277.389.397ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است و با توجه به اینکه  اموال ذیل به قیمت کارشناسی:

1-یکدستگاه  هیدروکن 36"مارک صنعت با الکترو موتور 90 کیلو وات 3فاز چینی:1.200.000.000ریال

2-یکدستگاه سنگ شکن به ابعاد80*100فکی با الکترو موتور 37کیلو وات و...:،1.300.000.000ریال

3-یکدستگاه سنگ شکن ضربه ای(کوبیت) با الکترو موتور 75کیلو وات با شاسی تجهیزات نصب:1.400.000.000ریال

4-یکدستگاه دیزل  ژنراتور630کاوا با موتور ولوپنتا بشماره سریال2016048237 شش سیلندر      ساخت سوئد ،مدل:tad1642geو...:2.400.000.000ریال

5-دستگاه فیدر کریزلی با ابعاد تقریبی 3*1.25متر والکتروموتور 15کیلو وات با شاسی  وتجهیزات:300.000.000ریال

جمع کل:6.600.000.000ریال

متعلق به محکوم علیه واقع در بوانات-منطقه چهرک،از جانب محکوم له در قبال محکوم به ، معرفی و توقیف گردیده است .لذا پس از طی تشریفات قانونی و رعایت ماده 75قانون اجرای احکام مدنی اموال فوق راس ساعت 10 صبح مورخه 1397/06/09 در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بوانات از طریق مزایده بفروش میرسد مزایده برای بار اول و قیمت کارشناسی شده جمعا"مبلغ 6.600.000.000 ریال می باشد و شخص یا اشخاصی برنده مزایده خواهند شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد و نقدا" پرداخت نمایند در غیر این صورت برنده مزایده می تواند ده درصد آن را نقدا فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و مابقی بهای مال را حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت نمایند ودر صورت عدم پرداخت مابقی بهای مال سپرده تودیعی پس از کسر از هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شرکت کنندگان در مزایده می توانند قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند ./

مدیردفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان بوانات-ظهیر نسب

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی