مزایده یک دستگاه لیزر جت ( تاریخ زن ) - آگهی 44429

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463830600016
تاریخ صدور:1398/05/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری بخش گندمان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

مزایده

برابر پرونده کلاسه 970189اجرای احکام مدنی دادگاه گندمان و برابر نیابت واصله از اجرای احکام دادگستری فارسان به کلاسه 980080 آقای علی شهرانی فرزند کریم محکوم است به پرداخت مبلغ 220/000/000 ریال در حق اقای جهانگیر هیبتی  و پرداخت مبلغ 11/341/500 ریال بابت نیم عشر دولتی مالی از نامبرده توقیف گردیده  که توسط کارشناس به شرح ذیل ارزیابی شده

لیست تجهیزات مستقر در شرکت چیپس سی تو (زرین طپش خاوران )

یک دستگاه لیزر جت ( تاریخ زن ) مارک makrotak ساخت پی ریزان صنعت مدل 220ps و شماره سریال EF17s و سال ساخت 1391 به همراه رول باز کن می باشد.

حدود قیمت پایه مزایده تجهیزات مذکور با توجه به وضعیت کنونی دستگاهها، وضعیت بازار، عمر مفید باقیمانده و جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری 250/000/000 ریال (بیست و پنج میلیون تومان) برآورد می گردد.

لذا با توجه به سهام ایشان(محکوم علیه) در شرکت مذکور حسب صورت ریز سهامداران به شرح صورتجلسه هیات مدیره آن شرکت مورخ 93/8/28 تعداد31 سهم از مال توقیف شده از 100 سهم که قیمت این 31 سهم از دستگاه مذکور 77500000 ریال می باشد  در تاریخ 98/5/30 ساعت 9 الی 10  مال فوق در اجرای احکام مدنی گندمان به مزایده گذاشته و به کسی که بالاترین قیمت را اعلام نماید فروخته خواهد شد مبلغ آن از خریدار فی المجلس اخذ خواهد شد چنانچه کسی طالب مشاهده مال به فروش گذاشته شده می باشد شده می باشد می تواند 5 روز قبل از روز مزایده با هماهنگی اجرا بازدید نماید

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه گندمان -محمود غفاری

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی