مزایده یک دستگاه شیر سرد کن  - آگهی 44416

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467166400022
تاریخ صدور:1398/05/15
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سپیدان/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

اگهی  فروش ( اموال منقول نوبت اول )

احتراماً بموجب  اجرائیه صادره  محکوم له  خانم  مریم اخلاقی  با وکالت وحید بهادری فر  تقاضای فروش اموال  توقیفی  محکوم علیه  مهدی شهبازی  را  نموده است  که عبارت است از  یک دستگاه شیر سرد کن  ساخت صنایع برودتی  بابک  به ابعاد تقریبی 80*80*80 به ظرفیت  اسمی 500لیتر  اینورتور و بدون تابلو  اصلی با موتور از نوع hitechبا قدرت0/25 hp با کارکرد  تقریبی  حدود هفت سال کارکرد  دستگاه مزبور  بدون ضربه دیدگی  و یا خوردگی  بوده و  و قابل بهره برداریو سالم  می باشد . براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری   دستگاه مزبور با کلیه مشخصات مذکور بمیزان 59000000ریال معادل پنج ملیون و نهصد هزار  تومان  ارزیابی گردیده است . فلذا مزایده  در روز  یکشنبه  مورخ  1398/05/27 راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد  که .برنده مزایده شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و می بایست در همان روز مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی را به حساب شماره 2171353066009 نزد بانک ملی به نام حساب سپرده دادگستری واریز نماید. متقاضیان  پنج روز قبل از انجام مزایده می توانند ملک مورد مزایده را رویت نمایند و همچنین متقاضیان شرکت در مزایده پیشنهاد خویش را بایددر پاکت سر بسته تحویل مدیر اجرای احکام  حقوقی دادگستری سپیدان نمایند سایر تشریفات تابع قانون اجرای احکام مدنی می باشد . 

حسینعلی کشکولی

مدیر اجرای احکام حقوقی سپیدان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی