مزایده یک دستگاه بشقاب زن یکبار مصرف - آگهی 44415

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464137500092
تاریخ صدور:1398/08/18
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بستان آباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت  دوم)

برابر پرونده کلاسه980307ج م اجرائی شرکت نیک طرح حنیف به پرداخت مبلغ پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و چهارصدو چهل و هشت  ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له  خانم سمیه عزیزی و  مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ یک میلیون و دویست هزارریال از بابت نیم عشردولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده که به لحاظ عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به محکوم علیه یک دستگاه بشقاب  زن یکبار مصرف  واقع در شهرک عالی نسب  را جهت فروش  توقیف کرده که بشرح ذیل اعلام می گردد.

یک دستگاه بشقاب زن  یکبار مصرف  پنوماتیک  دو فکه    با ظرفیت  تولید 3000 بشقاب  در هر ساعت  فاقد  پلاک  در شرایط خوب  عملکردی  به قیمت  پایه  270/000/000ریال معادل  دویست وهفتاد  میلیون  ریال

برابر نظر کارشناسی ارزش دستگاه موصوف  270/000/000 ریال معادل بیست وهفت میلیون تومان  ارزیابی و اعلام می گردد. وپس از طی مراحل قانونی مورد مزایده در تاریخ 1398/09/13روزچهارشنبه ساعت 11 از طریق مزایده  واقع در دادگستری شهرستان بستان آباد طبقه دوم واحد اجرای احکام مدنی به فروش خواهد رسید و مورد مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و ده درصد مورد مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به مابقی  حداکثر یک ماه فرصت داده  می شود که برنده مزایده الباقی را به حساب سپرده دادگستری بستان آباد تودیع نماید و در صورتیکه برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده درصد واریزی پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

طالبین می توانند پنج روز قبل ازمزایده از اموال فوق الذکر با هماهنگی این واحد بازدید نمایند*

رئیس واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بستان آباد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی