مزایده گیربکس کامل خودرو،مجموعه کامل کله گاوی،زنجیرسفت کن نیسان و........ - آگهی 44413

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464311800029
تاریخ صدور:1398/05/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان شبستر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

بموجب پروندهای اجرائی کلاسه 980149اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان شبستر به له بهروز صادقی  علیه حبیب گلی زاده وکریم گلی زاده  که محکوم است بپرداخت 120/000/000ریال از بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر و تادیه  و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و مبلغ نهایی خسارت تاخیر د رتادیه در مرحله اجرا محاسبه خواهد شد .  همگی  در حق محکوم له و مبلغ6/000/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، که در راستای احقاق حق محکوم له از اموال منقول محکوم علیه بشرح ذیل توقیف شده است در ادامه اجرا بشرح ذیل از طریق مزایده بفروش میرسد:

قطعات آکبند ونو خودرو

1-گیربکس کامل خودرو ریوبه قیمت 63.000.000ریال

2-مجموعه کامل کله گاوی (دیفرانسیل)بنزینی نیسان وانت به قیمت 20.000.000ریال

3-استارت مگنتی نیسان وانت زامیاد-تعداد2دستگاه –قیمت هردستگاه 4.200.000ریال مجموعا"8.400.000ریال

4- زنجیرسفت کن نیسان زامیاد-تعداد20عدد،قیمت هرعدد1.100.000ریال مجموعا"22.000.000ریال

5-راهنمای زنجیرموتور چپ نیسان وانت-تعداد 24عدد،قیمت هرعدد950.000ریال مجموعا"22.800.000ریال

جمع کل 137.200.000ریال(یکصدو سی وهفت میلیون ودویست هزارریال )

و بنا به درخواست محکوم له جهت وصول محکوم به، براساس قیمت کارشناسی فوق الذکر در تاریخ1398/06/05  از ساعت 11صبح لغایت 12صبح در اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شبستر بفروش میرسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به بالاترین بهائی که از طرف خریداران پیشنهاد شود واگذار خواهد شد. از برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی نقداً بعنوان سپرده دریافت و جهت پرداخت مابقی حداکثر 10 روز مهلت داده خواهد شد که درصورت عدم پرداخت ، سپرده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. خریداران می توانند 5 روز قبل از موعد مقرر از اموال مورد مزایده واقع در جاده شبستر –سلماس –روبروی سه راهی خامنه –نمایندگی سایپا آقای گلی زاده اصل بازدید نمایند. هزینه مزایده وفق مقررات اخذ خواهد شد.%

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شبستر- علیار

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی