مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک - آگهی 44410

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی  
نوبت دوم 
شهرداری کهریزک در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه ساماندهی و جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر کهریزک بر اساس طرح تفکیک از مبدا برای مدت 2 سال به پیمانکار واجد الشرایط از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید 

موضوع مزایده  مدت واگذاری  مبلغ پایه مزایده 

مبلغ سپرده 

ریال 

واگذاری پروژه ساماندهی و جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر کهریزک بر اساس طرح تفکیک از مبدا 2 سال  ماهیانه 1.500.000.000 ریال 1.980.000.000
سال دوم با 20 درصد افزایش نسبت به سال اول 

لذا از کلیه شرکت هایی که دارای: الف: اساسنامه و آگهی ثبت و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی مرتبط با موضوع مزایده پ: گواهینامه تایید صلاحیت و مجوز فعالیت در رسته مربوطه از مراجع ذیصلاح ج: گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ( HSE از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی د: کد اقتصادی بر اساس گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، دعوت می شود پس از چاپ آگهی نوبت دوم از روز دوشنبه مورخ 1398.07.22 لغایت روز پنجشنبه مورخ 98.07.25 جهت خرید اسناد مزایده به آدرس: کهریزک - بلوار شهید بهشتی - شهرداری کهریزک - واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. ارانه معرفی نامه کتبی دارای مهر و امضاء مجاز شرکت و کپی مدارک فوق الذکر در روز خرید اسناد مزایده الزامی است. ( هزینه خرید اسناد مزایده مبلغ 1.000.000 ریال می باشد.
ضمنا آخرین مهلت قبول پاکت پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98.08.09 به واحد دبیرخانه شهرداری در قبال اخذ رسید و تاریخ بازگشایی پاکات در کمیسیون عالی معاملات شهرداری روز شنبه مورخ 1398.08.11 می باشد
قابل توجه این که:
1-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
3- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سیده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است
شهردار کهریزک

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی