مزایده یکدستگاه وانت نیسان مدل 1390 - آگهی 44407

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466552800003
تاریخ صدور:1398/05/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان چاراویماق
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

(آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول)

نظربه اینکه به موجب اجرئیه شماره 9810426552100029اجرایی شورای حل اختلاف شهرستان چاراویماق محکوم علیه آقای قدرت نبات زاده به پرداخت مبلغ 117/750/000ریال ازبابت یک فقره قبض عادی درحق محکوم له(غلامرضاگلی زاده)ونیم عشردولتی به میزان 775/000تومان محکوم شده است .لذابه  تقاضای محکوم له دستگاه ذیل به توقیف گردیده که نوع مشخصات آن بدین شرح است:     

یکدستگاه وانت نیسان به شماره انتظامی ایران35-274س17 - مدل 1390به شماره موتور80030063 وشماره شاسی 10033034

اینک با توجه به اینکه کارشناس محترم دستگاه مذکوررا قیمت 39/000/000میلیون تومان  ارزیابی کرده است بر این اساس مقررگردیده است اموال فوق الذکر در تاریخ1398/06/14راس ساعت 12به آدرس محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان چاراویماق از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مطابق ماده 126قانون اجرای احکام مدنی طالبین می توانند 5روز قبل از موعد مزایده از اموال مورد مزایده بازدید سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی فوق الذکر شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد و مابقی بهاء  نیز ظرف یک هفته دریافت میگردد لازم به ذکر است در صورتی که برنده مزایده بقیه ای بهای اموال را نپردازد سپرده او نیز پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید  خواهد شد این آگهی یک نوبت در معابر عمومی شهر قره آغاج در راستای اجرای ماده 120 اجرای احکام مدنی الصاق می شود تاریخ الصاق این آگهی 198/05/16 می باشد

قاضی اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان چاراویماق 

احمد بهروز                   

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی