مزایده یکدستگاه موتور سیکلت و یکدستگاه خودرو پراید - آگهی 44404

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461529300074
تاریخ صدور:1398/05/16
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان ساری
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

 آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه2/980043 له زهرا شاکری جهت وصول محکومُ به و هزینه های اجرائی اموال منقول مشروحه زیر متعلق به محکومُ علیه مصطفی خدمتی را توقیف و توسط کارشناس جمعاً بمبلغ 298/000/000 ریال ارزیابی و مقرر شد در مورخ1398/06/24 از ساعت 9 الی 10 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبه دوم اجرای مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمناَ10% از قیمت پیشنهادی نقداَ از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یکماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10%سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد./

مال مورد مزایده عبارت است از:

1- یکدستگاه موتور سیکلت (روان سیکلت) 125 سی دی آی به پلاک انتظامی 65299-588 نوع سوخت بنزین شماره موتور 51012599 و شماره شاسی 8906369 تعداد سیلند 1 وضعیت ظاهری متوسط و قابلیت تعویض پلاک دارد که با عنایت به موارد فوق قیمت پایه آن فعلاً در حدود 18/000/000 ریال اعلام می گردد ./

2 - یکدستگاه خودرو پراید 132  به پلاک انتظامی 556 س 26 ایران 62 مدل 1389 به رنگ نقره ای نوع سوخت بنزین شماره موتور 2634024  و شماره شاسی S542008901621  تعداد سیلند 4 وضعیت ظاهری متوسط و قابلیت تعویض پلاک دارد که با عنایت به موارد فوق قیمت پایه آن فعلاً در حدود 280/000/000 ریال اعلام می گردد ./

مدیر اجرای احکام خانواده دادگستری ساری / ثنائی راد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی