مزایده کولر 2800 ، یخچال 6درب،یک عدد میکسر ،،آهن آلات تنور،آلومینیوم و..... - آگهی 44391

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463493000012
تاریخ صدور:1398/05/16
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان رفسنجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی نوبت دوم

دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف رفسنجان در نظر دارد در پرونده های  اجرای کلاسه 972916 و  980187  اقلام و اجناس به شرح ذیل  متعلق به محکوم علیه  آقای عباس حلیمی شامل 1-  کولر 2800  یک عدد به مبلغ 2/500/00 ریال  2- یخچال 6درب بهسرد  یک عدد به مبلغ 40/000/00ریال  3- یخجال 4 درب  یک عدد به مبلغ 32/500/000ریال 4-چرخ گوشت صنعتی بزرگ  یک عدد به مبلغ 17/500/000ریال 5- دو عدد یخچال خوابیده سه متر به مبلغ  105/000/000ریال 6- یخجال  خوابیده سه متری بدون موتور 2عدد به مبلغ  4/500/000ریال 7- یک عدد اجاق ساندویچی به مبلغ  12/000/000ریال 8- یک عدد ماکروفر ال جی به مبلغ 10/000/000ریال 9- یک عدد یخچال 1/8متری به مبلغ 35/000/000ریال 10- یک عدد مانیتور ال جی به مبلغ 7/500/000 ریال 11- یک عدد اجاق سرخ کن به بلغ 15/000/000ریال 12-یک عدد میکسر 5کیلویی به مبلغ 5/000/000ریال 13-ترازوی دیجیتال یک عدد به مبلغ 4/500/000ریال 14-تعدادظروف نیکل به مبلغ 2/400/000ریال 15-یک عدد ظرف شویی استیل ومیز استیل به مبلغ 18/000/000ریال 16-صفحه کلید اتوماتیک  و سیم به مبلغ 5/000/000ریال  17- ظروف پلاستیکی و سطل به مبلغ 2/000/000ریال 18-صندلی و میز و پیشدستی به مبلغ 12/000/00ریال 19- خمیرگیر اصفهان سیار به مبلغ 12/500/000ریال 20-کانال کولر 50ک یبه مبلغ 1/250/000 ریال 21- آهن آلات تنور بازشده 24 کیلو به مبلغ 6/500/000ریال  22-میز ظروف دو عدد به مبلغ 5/000/000ریال 23- اجناس خورده ریز و منسوخ نشده به مبلغ 1/350/000ریال 24-آلومینیوم دسته دوم به مبلغ2/500/000 ریال که جمع مبلغ اجناس فوق الذکر بر اساس نظریه کارشناس  359/500/000ریال می باشد از طریق مزایده بفروش برساند لذا طالبین خرید می توانند ضمن ملاحظه وبازدید از آن پیشنهاد خودرادرتاریخ  یک  شنبه 1398/6/10 ساعت 10صبح به دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ارسال نمایند وبایستی 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس (به حساب سپرده دادگستری نزدبانک ملی ایران به شماره( 2171293821004) واریز وضمیمه پیشنهاد خود به این اجرا تحویل نمایند ومابقی قیمت را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری واریز نمایند پیشنهاد دهنده بایستی شخصا در جلسه مزایده که درتاریخ    1398/6/10  .در دفتر اجرای احکام تشکیل می شود حاضر شوند این اجرا به کلیه پیشنهادهای مخدوش ومشروط وفاقد 10درصد قیمت پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد وچنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد.حس

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری رفسنجان-محبتی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی