مزایده داربست های سطح شهر - آگهی 44382

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده عمومی نوبت دوم 
سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در نظر دارد براساس ماده 5 آئین نامه شهرداری ها اخذ عوارض از داربست های سطح شهر اعم از اداری، تجاری و ساختمانی مسکونی را از طریق مزایده عمومی به بخش عمومی واگذار نماید 
لذا متقاضیان می توانند مبلغ 180.000.000 ریال جهت شرکت در مزایده به حساب  100786764141 نزد بانک شهر شعبه انقلاب به نام سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی واریز نمایند و پیشنهادات خود را بهمدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول در پاکت های دربسته به دبیرخانه این سازمان واقع در انتهای خیابان شورا جنب پمپ بنزین کولیوند تحویل نمایند
در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد شایان ذکر است هزینه کارشناسی و روزنامه به عهده شخص برنده مزایده می باشد سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی