مزایده یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 1395 - آگهی 44373

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
شهرداری آبعلی در نظر دارد نسبت به فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس با مشخصات مشروحه ذیل با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ مدارک و شرایط از تاریخ نشر این آگهی به مدت 10 روز به امور قراردادهای شهرداری آبعلی مراجعه نمایند. 

موضوع مزایده  قیمت پایه کارشناسی  5% سپرده شرکت در مزایده
پژو پارس به شماره 676 ی 34 ایران 21
مدل ELX1395
820.000.000 ریال    41.000.000 ریال 

1- هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد 
2-  شهرداری در رد یا یک یا کلیه قیمت های پیشنهادات مختار می باشد 
3- پیشنهاددهندگان بایستی 5% مبلغ کارشناسی مورد مزایده را به حساب 3100002224009 نزد بانک ملی بنام شهرداری آبعلی واریز نموده و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند 
4- سپرده نفر دوم و سوم تا تمام مزایده نزد شهرداری به امانت خواهد ماند و چنانچه نفر اول از واریز وجه ثمن پس از سه روز خودداری نماید سپرده به نفع شهرداری ضبط و با نفر  دوم قرارداد فروش منعقد خواهد شد و نفر سوم نیز همچنین 
5- پیشنهاددهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را به طور دقیق و خوانا مشخص نمایند و کمیسیون پیشنهادهای مبهم را رد خواهد نمود 
7- امکان بازدید از خودرو با هماهنگی شهرداری در ساعات اداری میسر می باشد 
8- هزینه انتقال سند مالیات و عوارض برعهده خریدار می باشد 
پایان مهلت ارایه پیشنهادها 98.5.30 و تاریخ بازگشایی پیشنهادها 98.6.2 می باشد 
آدرس شهر آبعلی شهرداری شماره تماس 36-76533235-021 
پایگاه اینترنتی www.sh-abali.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی