مزایده سواری کیا ریو 1400 - آگهی 44372

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461236100078
تاریخ صدور:1398/05/15
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان بابل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

 )آگهی مزاید اموال منقول)

:دایره اجرای احکام مدنی  بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرائی بکلاسه 963742له ایمان اسد پور بطرفیت ایمانه خلیلی گرجی یکسری اموال منقول بشرح سواری کیا ریو 1400 اتوماتیک سالم فاقد باطری

متعلق به محکوم علیه راازطریق مزایده بتاریخ 26/5/98روز شنبه ساعت11صبح درمحل دفتراجرای دادگستری بفروش برساندمزایده ازقیمت پایه  2200000000    ریال شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی واگذارمیگرددبرنده مزایده بایدده درصدبهارافی المجلس ومابقی راظرف مهلت یکماه پرداخت نمایددرصورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس ازکسرهزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهدشد.ضمنا محل نگهداری اموال به آدرس خوانده واقع دربابل پارکینگ شاهد میباشد

                                          مدیر اجرای احکام مدنی حل اختلاف بابل-حبیب پور

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی