مزایده دستگاه CNC - آگهی 44371

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462312100054
تاریخ صدور:1398/05/15
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سمنان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام مدنی سمنان در نظر دارد در کلاسه پرونده 972176  موضوع له خانم سما احسانی علیه چاپ سپیدار  اموال مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی و حضوری به فروش برساند.

1-دستگاه CNC(قطعاتی از لوازم آن باز شده و دو عدد شاسی و الکتروموتور موجود می باشد) وبصورت یک قلم مبلغ40.000.000ریال(چهل میلیون ریال)

مزایده در تاریخ  1398/06/06  ساعت  10 در شرکت به آدرس شرکت واقع بلوار بسیج جنب مسجد ثامن الائمه برگزار خواهد شد. برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و (فقط بصورت نقدو یا چک تضمین شده) و مابقی وجه را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انجام مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیراینصورت وجه سپرده ایشان بعد از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و بعد از واریز وجه نسبت به رفع توقیف اموال طبق مقررات اقدام خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام دادگستری شهرستان سمنان - جوادی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی