مزایده 3 عدد مخزن - آگهی 44325

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463577100095
تاریخ صدور:1398/05/15
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده)

باستناد پرونده اجرایی  به کلاسه 2/971536  صادره از سوی شعبه  هفتم  دادگاه عمومی حقوقی یزد له  محمد حسن  سعیدی فرزند میرزا احمد و علیه شرکت افراشیمی  یزد با مدیر عاملی محمد مهدی  دهقان  طزرجانی  محکوم علیه  بابت  محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ  658.478.000  ریال  درحق  محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام و درخواست  محکوم له  یک سری  اموال  منقول    شامل

1- یک عدد  مخزن  نگهداری مواد تولیدی شرکت  افرا  شیمی  با ظرفیت  حدود  200000 لتیر  ( کویل دار ) به شماره برچسب  3 سفید رنگ با شش  عدد پایه فلزی و نصب  شده  بر روی  فوندانسیون  به صورت  عمودی ومستعمل و باکارکرد حدود  5 سال  به وزن  13325 کیلو  گرم  به ازای  هر  کیلو  25000 ریال  با احتساب  هزینه بارگیری و حمل ونقل  بعهده خریدار  و بدون  احتساب کویل  منصوبه بر روی    مخزن  به مبلغ  333.125.000 ریال

2- دو عدد  مخزن  نگهداری مواد تولیدی شرکت  افرا  شیمی  با ظرفیت  حدود 75000 لیتر به شماره برچسب 4 و 5 سفید رنگ با چهار عدد پایه فلزی و نصب  شده  بر روی  فوندانسیون  به صورت  عمودی ومستعمل و باکارکرد حدود  5 سال  با یک پله فلزی  مشترک  کلا به وزن  14010کیلو گرم  به ازای هر  کیلو  گرم 25000 ریال  با احتساب  هزینه بارگیری و حمل ونقل  بعهده خریدار و جمعا  به مبلغ  350.250.000 ریال  محکوم به معرفی و توقیف  که طبق  نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  683.375.000 ریال ارزیابی گردیده موضوع مزایده میباشد که جهت  ادای دین محکوم علیــــه در روز سه شنبه مورخ 5/6/1398 ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانندظرف مدت  پنج روز  قـــبل از روز مزایده در ســـــاعت اداری در اجرای احکام  حقوقی  دوم  یزد حاضر و جهت ملاحظه    اموال موضوع مزایده  اقدام  نمایند  و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که  پیشنهاد  خود رادر ساعت  مقرر تحویل  اجرا  داده باشد  و بیشترین مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد بدهد  ضمنا  حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.

شرایط : 1-برنده مزایده  باید 10 در صد مبلغ  مزایده را به شماره حساب  سپرده دادگستری  تودیع و فیش  مربوطه را  ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت  نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید  10 % مزبور را  در جلسه مزایده تودیع نماید  به خریداران  پیشنهاد  می شود ده در صد مزبور  را به حساب  سپرده دادگستری  تودیع  نمایند  0

2- پیشنهادات  مشروط ،  مبهم وبرخلاف  شرایط آگهی  مزایده و همچنین  پیشنهاداتی گردید که پس از وقت مقرر  (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد  ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- پیشنهادات  راس  ساعت  10 صبح روز مزایده باز و قرائت  خواهد شد و  حضور  پیشنهاد دهندگان  و طرفین پرونده  در جلسه مزایده  بلامانع و عندالاقضاء  در همان جلسه  مزایده  حضوری  بعمل  خواهد آمد  و برنده کسی است  که  بالاترین  قیمت را  در جلسه پیشنهاد  دهد 0

4- بدیهی است  در صورتی که  بالاترین  پیشنهاد  دهنده در جلسه خریدار  مبلغ ده در  صد مبلغ مزایده را  فی المجلس  تودیع  ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده  بعدی  که ده در صد مزبور را فی المجلس  واریز  نماید  به عنوان برنده  مزایده اعلام میگردد  0

سعید پناه علی

مدیرواحدمزایده  اجرای احکام حقوقی دادگستری  شهر ستان یزد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی