مزایده خودرو پژو 405 مدل 1390 - آگهی 44317

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523400164
تاریخ صدور:1398/05/15
شعبه صادر کننده:شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهـی مـزایده امـوال منقـول نوبت اول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 980625 ج م 4 لـه رضا قیطران  با وکالت مهدی بهروز  علیه سیامک پیروی مرزرود و بابک پیری مرزرود  تضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 300/000/000  ریال و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و 5 درصد نیم عشر دولتی گردیده لذا در این راستا خودرو به شرح و مشخصات ذیل توقیف سپس توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابـی، که پس از طی مـراحـل قا نونی در تاریخ 98/6/10 روز یک شنبه ازساعت 11 الی 12صبح ازطریق مزایده درواحد اجرای احکام مدنی شعبه 4 دادگستری تبریز واقع در نرسیده به میدان آذربایجان مجتمع شهید قاضی طباطبایی طبقه 2 اتاق 110 بفروش خواهد رسید مزایده ازمبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ ومابقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود. برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده در صد پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی وعوارض شهرداری وسایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبین می توانند، پنج روز قبل از مزایده از اقلام به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند

مورد مزایده

خودرو پژو 405 برنگ سفید روغنی  به شماره انتظامی 134 م 586 - 15 مدل 1390 که توسط کارشناس به مبلغ 360/000/000 ریال ارزیالی و به فروش خواهد رفت.

دادورز شعبه 4 اجـرای احکـام مـدنی دادگستـری تبریز - هادی اروجلو

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی