مزایده یک دستگاه تولید دستمال کاغذی - آگهی 44315

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468832300022
تاریخ صدور:1398/05/15
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ممسنی
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

نظر به اینکه درپرونده اجرائیه کلاسه980077 اجرای احکام حقوقی دادگستری ممسنی محکوم علیهم 1 – ولی انصاری فرزند مذکور  2 – شرکت تعاونی 671 آویشن رستم به موجب گزارش اصلاحی و به لحاظ عدم ایفای تعهدات مندرج در گزارش اصلاحی محکوم به پرداخت مبلغ  1.000.000.000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرو تادیه در حق محکوم له سهراب انصاری و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده است و محکوم له جهت وصول مطالبات خود اقدام به معرفی اموال محکوم علیهم که یک دستگاه تولید دستمال کاغذی مدل JW09090-2  با عنوان NAPKIN MACHINE  ساخت کشور چین با مارک  LAVIDA INDUSTRIALCO  که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش فعلی دستگاه فوق با توجه به خرید درسال 1390 مبلغ 2.400.000.000 ریال تعیین و براورد گردیده است .

مراتب در اجرای ماده 118 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  مصوب 1393 وبخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در سیستم الکترونیکی دادگستری چاپ ومنتشر میگردد و در تاریخ 1398.06.04  ساعت 08:30 الی 09:30 صبح  با حضور نماینده دادستان در  سالن اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ممسنی  مزایده برگزار می گردد و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد .

متقاضیان میتوانند ظرف مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال معرفی شده دیدن نمایند .

برنده مزایده میبایست ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر این صورت هزینه های مربوطه از مبلغ سپرده کسر ومابقی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ممسنی

ناصرخسروی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی