مزایده سواری پژو206  مدل 1382 - آگهی 44312

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462337600014
تاریخ صدور:1398/05/15
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دامغان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده ی مال منقول( دفعه ی1)

شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان دامغان در نظر دارددر پرونده980198له صفیه حیدری زنگنه فرزند زین العابدین علیهم نصرت و بتول و پریدخت همگی جنابی(یک)دستگاه سواری پژو 206 به شماره انتظامی 384س36ایران44تیپ3متعلق به محکوم علیهم بامشخصات ذیل:

سواری پژو206 به شماره پلاک384س36ایران44رنگ سبز یشمی مدل 1382شماره شاسی606346شماره موتور61687 تیپ 3  و از لحاظ شماره گذاری دارای اصالت میباشد. از انجاییکه موتور آن باز بوده و موتور آن بازدید شد که موتور شاتون زده و نیاز به تعویض سیلندر دادرد لذا در تاریخ روز 1398/04/23هزینه تعویض سیلندر مبلغ 50/000/000ریال معادل پنج میلیون تومان میباشد که از مبلغ اصلی خودرو کسر میگردد همچنین سواری فوق فاقد بیمه نامه ثالث می باشد که هزینه بیمه ثالث با دیرکرد حدودا مبلغ 20/000/000ریال نیز کسر میگردد فلذا در حال حاضر قیمت خودروی فوق با احتساب رنگ و مدل و کسر هزینه های فوق مبلغ 165/000/000ریال معادل شانزده میلیون و پانصد هزار تومان توسط کارشناس ارزیابی گردیده را برای روزپنج شنبه مورخ 1398/05/31 ساعت10لغایت11صبح درمحل دفتراجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دامغان به نشانی ذیل ازطریق مزایده به فروش برساند .هرکس می توانددرمدت پنج روزقبل ازروز معین شده برای فروش خودرو مذکورراملاحظه نماید.مزایده ازقیمت کارشناسی آغازوکسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب و ده درصد بهای پیشنهادی را بایستی فی المجلس در محل اجرای احکام مدنی به عنوان سپرده به قسمت اجراتسلیم نماید(ترجیحا"ازطریق به همراه داشتن چک تضمین شده بانکی حداقل به میزان10درصدمبلغ کارشناسی وامثاله) و باقیمانده را ظرف مدت یکماه پرداخت نمایدتانسبت به تحویل وانتقال مال مورد مزایده به برنده مزایده اقدام گردد.بد یهی است در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد مبلغ واریزی پس ازکسرهزینه ی مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدمی گردد.

مدیردفترشعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دامغان-فاطمه سعیدی

استان سمنان - دامغان - میدان امام حسین - کد پستی : 3671931157 تلفن: 88-35236386 (کد023)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی