مزایده یک دستگاه یخچال فانتزی استیل و و یک دستگاه فریزر خوابیده - آگهی 44304

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462975700032
تاریخ صدور:1398/05/15
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

(( آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول))

در پرونده کلاسه 961371، اجرایی صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه محکوم له سیدعلی پرپینچی فرزند محمدآقا بطرفیت جعفر خدابخشی فرزند اصغر که محکوم علیه معرفی مال نموده و دستور فروش آن صادر شده که عبارتند از : یک دستگاه یخچال فانتزی استیل عرض 190 سانتی متر ایستاده 6 درب به مبلغ 105/000/000 ریال و یک دستگاه فریزر خوابیده صندوقی زیر صفر به طول 100 سانتی متر 2 درب به مبلغ 16/000/000 ریال که جمعا 121/000/000 ریال کارشناسی شده است که این دادگاه قصد دارد در روز چهارشنبه مورخه 1398/06/13راس ساعت 10:00 صبح درمحل دفتراجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری محمدیه- قزوین از طریق مزایده عمومی، اموال فوق الذکر را به فروش برساند. خریداران در مدت 5 روز قبل از زمان برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی دادگاه بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و در راس ساعت مقرر و در محل مقرر برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت کنند که اولا منع قانونی نداشته ثانیا ده درصد قیمت پیشنهادی خود را نقدا به همراه داشته باشند. مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند. کسی که در مزایده اخلال کند مطابق مقررات با وی رفتار خواهدشد. کسی که بعنوان خریدار مزایده شناخته شد بدوا نسبت به پرداخت ده درصد مبلغ پیشنهادی بصورت نقدی اقدام و حداکثر ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام مزایده جهت تودیع مابقی آن به حساب سپرده دادگستری اقدام کند. انتقال سند اموال غیر منقول و یا تسلیم مال منقول منوط به واریز بهای مزایده و تایید مزایده از سوی دادگاه میباشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبالغ واریزی مسترد می شود. درصورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشد. تشریفات مزایده با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد.

مامور دایره ابلاغ دادگاه محمدیه نسبت به الصاق آگهی در محل مزایده به آدرس دادگستری محمدیه و کلانتری و شهرداری و محل توقیف اموال واقع در محمدیه- بلوار شهید رجایی- بعد از حمام سونای بهاران- مغازه قصابی خدابخشی الصاق گردد.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه - اکبری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی