مزایده یک دستگاه اره 4 کیلو وات - آگهی 44292

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523800048
تاریخ صدور:1398/07/08

شعبه صادر کننده:شعبه هشتم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهـی مـزایـده امـوال منقـول (نوبـت دوم )

درخصوص پرونده اجرایی پرونده کلاسه 980948 له مهدی رحیمی به طرفیت تولیدی سیسمونی مهربانی بخواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون ریال ازبابت نیم عشر اجرایی درحق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف پس از ارزیابی وطی مراحل قانونی در تاریخ 1398/8/8 از ساعت 11 الی 12 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز خ ازادی نرسیده به چهارراه ابوریحان اداره تعاون و کار تبریز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بفروش خواهد رسید، مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند،تا پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.

1-یک دستگاه اره 4 کیلو وات دور 4000 الی 6000 به مبلغ 140 میلیون ریال

دادورز شعبه هشتم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز - جواد تقی زاده

استان آذربایجان شرقی - تبریز - خ ازادی نرسیده به ابوریحان جنب بازار روز اداره تعاون و کار تبریز -واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی